ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Who's Online
We have 11 guests online

Google Plus One

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.057 seconds, 3.68 MB
Application afterRoute: 0.067 seconds, 4.46 MB
Application afterDispatch: 0.191 seconds, 10.76 MB
Application afterRender: 0.220 seconds, 11.66 MB

Memory Usage

12345816

15 queries logged

 1. SELECT *
    FROM joom_session
    WHERE session_id = '6l5cr5ct9v15ufgtkkvngo9uk2'
 2. DELETE
    FROM joom_session
    WHERE ( TIME < '1417235380' )
 3. SELECT *
    FROM joom_session
    WHERE session_id = '6l5cr5ct9v15ufgtkkvngo9uk2'
 4. INSERT INTO `joom_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6l5cr5ct9v15ufgtkkvngo9uk2','1417236280','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM joom_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM joom_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM joom_menu AS m
    LEFT JOIN joom_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM joom_jcomments_settings
 9. SELECT template
    FROM joom_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 53)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM joom_content AS a
    LEFT JOIN joom_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN joom_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN joom_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN joom_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 579
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-11-29 04:44:40' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-11-29 04:44:40' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE joom_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='579'
 12. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM joom_content AS a
    LEFT JOIN joom_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 579
 13. SELECT COUNT(*)

    FROM joom_jcomments

    WHERE object_id = 579

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1
 14. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM joom_modules AS m
    LEFT JOIN joom_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 53 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 15. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM joom_session
    WHERE client_id = 0

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None